Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZKorf


Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZKorf w dniu 9 listopada 2019 o godz. 11.45 w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZKorf.

Zgłoszenie delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZKorf następuje poprzez przesłanie kwestionariusza przez klub członkowski do dnia 25 października 2019 r .

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Korfballu

Miejsce: Warszawa, ul. Przekorna 33, Centrum Konferencyjno-Apartamentowe Mrówka

Data: 9. listopada 2019
I termin: godz. 11:45, II termin godz. 12:00

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PZKorf
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji:
  – Uchwał i Wniosków
  – Mandatowo – Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przedstawienie sprawozdania z 4-letniej kadencji ustępującego Zarządu
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wniosku o udzielenie absolutorium
 8. Dyskusja nad materiałami sprawozdawczymi
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

  Przerwa 10-15 minut
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Zarządu zgodnie z §29 ust.1 Statutu PZKorf
 11. Przedstawienie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 12. Wybór:
  a. Prezesa
  b. Wiceprezesa
  c. Sekretarza Generalnego
  d. Członków Zarządu (zgodnie z podjętą uchwałą o ilości członków Zarządu)
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej
 14. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Zamknięcie obrad