PZKorf członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Dnia 18. września 2018 r. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjął na członka zwyczajnego Polski Związek Korfballu. Polski Komitet Olimpijski, jako autonomiczna organizacja pozarządowa, od początku swego istnienia uzyskał wysoką rangę społeczną i dominującą rolę w polskim ruchu sportowym. Zgodnie z art. 5 Statutu, PKOl jest organizacją niezarobkową, samodzielnie wyznaczającą w granicach prawa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, a także samodzielnie ustalającą w drodze aktów wewnętrznych reguły swego działania i formy realizacji zadań statutowych. PKOl strzeże swej niezależności od wszelkich nacisków, w szczególności politycznych, prawnych, religijnych i ekonomicznych. PKOl działa przez swoje statutowe organy oraz aktywność zrzeszonych członków. PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw “Igrzyska Olimpijskie” i “Komitet Olimpijski”, na terytorium Polski.
Obecność w PKOl to zaszczyt, ale i jednocześnie deklaracja ze strony PZKorf o działaniu na rzecz Ruchu Olimpijskiego i szlachetnych wartości w sporcie.